Capital Bank | Financial Inovation

Depozita


Duke ndjekur tregun në mënyrë konstante krijojmë produkte për kursim , të përpunuara me qëllim  që ti kënaqin të gjitha nevojat e Biznesit Tuaj.

Investimi imjeteve tuaja në depozita  të cilat paraqesin plasman më të sigurt , do T’ju mundësoj rritje të  përfitimit Tuaj, planifikim të  mjteve Tuaja dhe investim të sigurt.


Mjete mund të deponoj çdo person juridik , ndërmarrje e vogël, e mesme apo e madhe , institucione publike apo shoqata.

Banka Кapital Ju mundëson mjetet Тuaja ti depozitoni në denarë, në valutë të huaj  ose me klauzolë devizore  me norma interesi jashtëzakonist atraktive. Pagesa e intersit bëhet  sipas kërkesave Tuaja , mujore apo në ditën e arritjes  së mjeteve sipas nevojave  dhe kërkesave tuaja.


Banka kapital Ju mundëson të dispononi me mjetet tuaja në momentin e arritjes  së depozitës apo para arritjes në përputhje me  kushtet e definuara në kontratë.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by