Capital Bank | Financial Inovation

MasterCard  Business karta

MasterCard biznes karta përdoret  për nevojat epersonit juridik.Në qoftë se keni nevojë për udhëtime zyrtare, pagesa të shpenzimeve për hotele, restaurante, dreka pune,  të gjitha shpenzimet mund ti paguani me kartën e biznesit.


Përdorues ikartës së kreditit mund të jetë çdo person në moshë madhore nga personi juridik i cili paraqitet si dorëzues i kërkesës për karta lkrediti.Limitii kartës varet nga aftësia paguese e personit juridik.Norma e interesit është 12% në nivel vjetor.


Për transaksionet erealizuara ( shuma e harxhuar) më datën një të çdo muaji bëhet raport   në bazë të të cilit përdoruesi është i obliguar, 30 ditë pas përgatitjes së raportit ta paguaj shumën.


Pagesa mund të bëhet direkt në sportelete e Bankës Kapital , përmes  SNK në xhiro llogarinë e bankës -  330- 0807100009-93 , ose përmes  SPNM në - 100-0000000330-25..Dokumente të nevojshme për dorëzimin e kërkesësë për kartë krediti

  • Kontratë e plotësuar  për dhënie në përdorim  të instrumenteve për pagesa jo kesh - biznes karta  MasterCard  personit juridik,
  • Kërkesë për dhënie në përdorim  të instrumenteve për pagesa jo kesh  - biznes MasterCard  personit juridik,
  • Gjendja aktuale e personit juridik e dhënë nga Regjistri qendror  i RM , jo më e vjetër se 6 - muaj, ,
  • Fotokopje  nga nënshkrime të verifikuara  të personave të autorizuar për përfaqsim ,
  • Fotokopje e letërnjoftimit të personit përgjegjës , menaxher,
  • Bilanc për vitin e fundit,
  • Raprot nga shtëpi revizore ( nësë është SHA)
  • Vërtetim nga gjyqi që personijuridik nuk është në falimentim ,
  • Kambial dhe ndalesë administrativë në pagë për aplikuesin dhe garantuesit.Në varësi nga nga  numri kartave, dorëzohen formular Kontraë  të plotësuar  për dhënie në përdorim të kartave të biznesit MasterCard të Bankës Kapital SHA Shkup. Kërkesën e plotëson secili aplikues  me dorëshkrimin e vet , bashkëngjitur me të  cilën  dorëzohet fotokopje e letërnjoftimit  për çdo aplikues.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by