Capital Bank | Financial Inovation


RREGULLA TË PËRGJITHËSHME PËR PËRDORIM

 

Kapital Bank SHA Shkup publikon në faqen e saj dokumente, informacione dhë të dhëna që kanë për qëllim ti informojnë klientët e saj - personat fizik dhe juridik.

 

Produktet dhe shërbimet e përshkruara të përmbajtura në veb faqen e saj janë pronë e saj.

 

Kapital Bank SHA Shkup e mban të drejtën ta kufizoj ose ta ndaloj qasjen tek veb faqja prkohësisht ose përgjithmon. Banka e mban të drejtën ta ndryshojë përmbajtjen dhe strukturën e veb faqes në çdo kohë dhe atë pa njoftim paraprak dhë përgjëgjësi për të. 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by