Capital Bank | Financial Inovation

Garanci tenderi ( ankandi) 

Karakteristika Garanci nga ana e Bankës për pjesëmarrje në tendera, ankande dhe  thirrje të tjera  publike të ngjashme.
Target grupe  Kompani private të regjistruara  me rezultate pozitive në punë, aktivë të paktën  6 muaj para aplikimit.
Qëllimi Tendere, ankande dhe të ngj.
Afati i vlefshmërisë  Deri në 12 muaj
Kompnesime Komision i njëanshëm  për përpunim, në përputhje me Tarifën e Bankës.
Sasia maksimale e kredisë Në varësi nga aftësia kreditore e klientit  dhe në përputhje me dokumentacionin  tenderues.
Sigurimi  Fleksibil,  në varësi nga aftësia kreditore e kërkuesit , lartësia e shumës së kërkuar  dhe politika kreditore e Bankës  ( kambial, garantues, kombinime e të ngj.)
Koha e nevojshme për aprovim

Deri në 5 ditë  pas dorëzimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme. 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by