Capital Bank | Financial Inovation

PROMOCION kursime në DENARË dhe EURO

(promocioni vlen nga data 06.02.2023-06.03.2023)

 

Nëse keni vendosur të kurseni,kjo ështe vendimi I duhur për te planifikuar ardhmërine tuaj.Lejoni vetes që t’I keni të gjitha!

 

Kapital Banka ju mundëson të kurseni sigurt me  investime në kursime me kamatë ekskluzivisht të lartë edhe atë në:

 

  • kursime në valuta të ndryshme MKD dhe EUR
  • Pagesë të kamatës gjysmëvjetore,vjetore,mujore apo pas skadimit te kontratës së depozitit.

 

Si deponent mund të paraqiten të gjithë personat fizik rezident dhe jorezident.Mjafton të vizitoni ekspoziturën më të afërt  të Kapital Bankës dhe me document indentifikimi të informoheni për të gjitha benefitet e Juaja nga kursimet e mjeteve në Kapital Bank.

 

DEPOZITE NË DENARË DHE EURO ME KAMATË DEKURZIVE

Afati kohor/Valuta

MKD

EUR

6 muaj*

1,50%

/

12 muaj*

2,50%

/

13 muaj*

/

2,20%

25 muaj*

/

2,70%

37 muaj*

/

3,00%

DEPOZITE NË DENARË ME PAGESË MUJORE

Afati kohor/Valuta

MKD

6 muaj*

1,40%

12 muaj*

2,30%

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Kamata për depozite në MKD dhe EUR është kamatë fikse vjetore.

 

Fondi I mbulon depozitet e siguruara jo më shumë se 30.000 euro ne kundërvlerë të denarit për secilin depozit në një bankë,filijalë të një banke të huaj apo kursimore të përllogaritura me kurs të mesëm të Bankës Popullore të  Republikës së Maqedonisë së Veriut në ditën e vendimit.

 

Kompenzimi I depoziteve në denarë dhe devisor bëhet ekskluzivisht në denarë.

 

Për të gjitha informatat shtesë drejtohuni në ekspoziturën më të afërt të Kapital Bankës AD Shkup ose në nr tel: + 389 2 3102 500 dhe në e-mail: info@capitalbank.com.mk .


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by