Capital Bank | Financial Inovation

Bono thesari shtetërore


Bonot e thesarit janë letra afatshkurtra me vlerë, instrument financiar pa risk,pagesën e të cilit e garanton shteti.

 

Kapital Bank   SHA SHkup bën tregti me bono shtetërore në emër dhe për llogari të klientëve(duke prfshirë dhe konsultim profesional dhe këshillim), fleksibilitet të cilin e prezantpjmë  dhe njëkohësisht sipas shpejtësisë dhe cilesisë së shërbimit.

 

Bonot shtetërore të thesarit  shiten nëpërmjet ankandit  në të cilin pjesmarrës të drejtpërdrejtë jjanë bankat  në Republikën e Maqedonisë,  pëersona të interesuar  realizojnë plesmarrje indirekte në ankand nëpërmjet  dorëzimit të ofertave të tyre përmes bankave  në Republikën e Maqedonisë  në formular të  përcaktuar.

 

Vlera nominale e një bono thesari shtëtërore  është 10 000 denarë. Afatii arritjes  së bonove të thesarit është 3 muaj . Jepen në denarë, në formë të dematerializuar për çka Depozituesii themelor për letra me vlerë pronarëve tëbonove të thesarit ju jep vërtetim për pronëesi Bonot e thesarit paguhen  sipas vlerës nominale, kurse  jepen me vlerë të zvogëluar.

Norma e intersit prcaktohet  nga tregu  , në varësi nga oferta dhe kërkesa.

 

Para lëshimit të bonove të thesarit,  Ministria e financave e Republikës së Maqedonisë  shpall kalendar gjashtëmujor   për ankande . Në kalendar janë përcaktuar datat e mbajtjes së çdo ankandi , kurse shuma e çdo ankandi shpallet 4 ( katër) ditë pune  para ditës së mbajtjes së ankandit në prospekt për ankandin e bonove të thesarit.

 


Për informata shtesë ju lutem kontaktoni degën më të afërt e Bankës Kapital SHA Shkup, ose në tel: + 389 2 3102 571,  ose e-mail: info@capitalbank.com.mk .

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by