Capital Bank | Financial Inovation

Financa publike

Në fushën e Financimit publik  - Banka ofron  ekspertizë financiare të specializuar  dhe kuptim të thellë për sektorin publik, i cili do të transferohet  në  mundësi për plasim të  zgjidhjeve financiare inovative, maksimizim të  vlerës së shtuar  njëkohësishtë me minimizim të shpenzimeve . Financimi publik nënkupton financim të prerë për publkun  apo për projektet publiko -  private , më së shumti të pushteteve lokale, dhe institucioneve  qeveritare ( Komuna, agjenci dhe fonde)  më skatë në nivel komunal apo regjional duke i përfshirë mjetet e Unionit Euriopian  në fushën e:


Infrastrukturës  Bazë

Transport ( hekurudhë, transport publik, rrugë)
Menaxhim me mbeturina,
Energji (furnizues dhe distributor të rymës)


Infrastrukturë Sociale 

Kujdes shëndetësor ( spitale , shtëpi kujdesi e tj.)
Institucione publike , arsim ( shkolla,  universitete, konvikte).
Apartamente sociale.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by