Capital Bank | Financial Inovation

Depozita të personave fizik

 

Duke ndjekur në mënyrë konstante tregun, krijuam produkte për kursim, të përpunuara me qëllim që ti kënaqin të gjitha nevojat e klientëve tanë.

 

Në faqet që vijojnë Ju ofrojmë oferta speciale të punuara për kursim në denarë dhe valutë të huaj, të krijuara me qëllim që T'ju mundësojnë kushte sa më të përshtatshme dhe dobi shtesë.

 

Misioni ynë është T'ju ofrojmë standard dhe cilësi më të lartë të produkteve, me çka do T'ju ndihmojmë në realizimin e qëllimeve Tuaja duke ndërtuar marëdhënie besimi dhe prosperiteti.

 

Nevojat Tuaja janë detyra jonë.

 

Depozitat e kursimit në Kapital Bank janë të siguruara!

 

Fondi i dëmshpërblen depozitat e siguruara, por jo më shumë se kundërvlera në denar e 30.000 euro depozitë në një bankë, degë e bankës së huaj ose vend kursimi të llogaritura sipas kursit mesatar të Bankës Popullore të RM-së ne ditën e vendimit.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by