Capital Bank | Financial Inovation

Të dhëna bazë


Emri: Capital Banka SHA Shkup

Selia: "Centrali"

rr. "Nikola Klusev" Nr 1, 1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: + 389 2 3102 500; Fax: +389 2 3112 830

e-mail: info@capitalbank.com.mkNumri ID:
 5111056

TIN: MK4030996254241
Xhiro  llogaria: 330080710000993
SWIFT: KAPBMK22


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by