Capital Bank | Financial Inovation

Garanci paguese

Karakteristika  Garanci e cila shërben  për sigurimin e pagesës e cila  ka ndodhur  si detyrim  pas kryerjes së një pune të caktuar. Garancia mund të jetë nostro  ose loro.
Target grupe Kompani private të regjistruara me rezultate pozitive në punë, aktive të paktën 6 muaj para aplikimit.
Qëllimi Sigurim i pagesës  së ndodhur në bazë të punës së kryer.
Afati i vlefshmërisë  Në përputhje me kontratën e dorëzuar , fatura, porosi dhe kohëzgjatja përmbushjes së detyrimeve.
Kompensime Komison tremujor  për administrim paguhet paraprakisht në fillim të çdo tremujori , në përputhje me Tarifën e Bankës.
Sasia maksimale e kredisë  Në varësi nga aftësia kreditore e klientit dhe në përputhje me  dokumentacionin e siguruar ( kontratë  e tj.)
Sigurimi  Fleksibil, në varësi nga aftësia kreditore e kërkuesit,lartësia e  shumës së kërkuar e garancisë  dhe politika kreditore e Bankës.
Koha e nevojshme për aprovim  5 - 7  ditë  pas dorëzimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme. 

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by