Capital Bank | Financial Inovation

 

Qarkullimi i pagesave persona juridik


Sistemi pagues i përfshin të gjitha pagesat, kesh dhe jo kesh që janë bëerë  midis presonave fizik dhe juridik të cilët paraqiten si pjesëmarrës në  qarkullimin e pagesave. Nga perspektiva e vendit  ku janë njerëzit që marrin pjesë në pagesa , pagesat mund të jenë  të vendit ose ndërkombëtare.


Banka Kapital si bartës i procesev paguese  ne vend dhe jashtë vendit , ka për qëllim T’ju siguroj realizim të sigurt dhe cilësor të transaksioneve  dhe njëherësh njoftim tëshpejtë dhe efikas për transaksionet e pocesuara.


Për shfrytëzimin e këtij shërbimi  ju rrinë në dispozicion të punësuarit në degët  dhe sportelet tona  ose përmes shërbimit banking elektronik përmes të cilit  gjithashtu mund të realizoni pagesa jokesh, ta ndiqni xhiron dhe transaksionet dhe njëherësh të fitoni  raport për llogarinë  Tuaj.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by