Capital Bank | Financial Inovation

Vizion

 

Banka Kapital është bankë e specializuar për ofetë të shërbimeve bankare me kompani mikro, të vogla dhe të mesme, ofertë të prtfolio produktece me kartë, financim publik, financim korporativ dhe financim të patundshmërive, operacione financiare, operacione bankare me pakicë, punë me depozita, pagesa në vend dhe jashtë vendit, procese bankare private dhe elektronike.

 

Si pjesë e antarësisë në Alfa Finance Holdilng grupë europiane udhëheqëse në Europën Juglindore e cila ka për qëllim arritjen e një pozicioni udhëheqës në tregun Maqedonas, njëkohësishtë duke e rruajtur ndjenjën e vlerave lokale mundësoi pozicionim të sigurt dhe stabil në tregun maqedonas në vitet e kaluara.


Transparenca, efikasiteti , gama e gjërë e produkteve,shpejtësia dhe natyrishtë cilësia e shërbimit ndaj klientit janë bazat e punës së deritanishme të suksesshme në treg.


Përkujdesja për vlerat lokale dhe kujdesi për komunitetin nëpërmjet donacioneve, sponsorimeve në arsim, sport dhe mjedisin e jetesësë janë hapi themelor në ndërtimin e e kulturës të një banke me prgjegjësi sociale.

 


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by