Capital Bank | Financial Inovation

Llogari transakcionale në valutë të huaja

 

Përmes llogarisë së transakcionit në deviza bëhen pagesa për jashtë shtetit ne valutë të huaj.


Llogari transkacioni në deviza në Kapital Bank mund të hapin persona fizik, shtetas të R. së Maqedonisë, persona fizik shtetas të huaj të cilët sipas legjislacionit në Republikën e Maqedonisë kanë trajtim të banorëve rezident, si dhe shtetasit e huaj që kanë trajtim të banorëve jorezident.


Dokumente të nevojshme për hapjen e llogarisë së transakcionit në deviza për persona fizik janë:

  • Për rezident është i nevojshëm dokumenti për identifikim - letërnjoftim i vlefshëm ose pasaport maqedonase;
  • Për jorezident është i nevojshëm dokumenti për identifikim - Pasaport e huaj;
  • Kërkesë për hapjen e llogarisë se transakcionit;
  • Aplikim për regjistrim të klientit në bankë;
  • Paraqitje për persona të autorizuar (në qoftë se ka);
  • Marrëveshje për hapje të llogarisë së transakcionit në deviza.

Për të gjitha informacionet shtesë drjtohuni tek dega më e afërt e Kapital Bankës SHA Shkup, ose tel: +389 2 3102 563; 3102 536, ose në e-mail: info@capitalbank.com.mk.


Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by