Capital Bank | Financial Inovation

Garanci e përmbushjes së obligimeve

Karakteristika Garanci nga ana e Bankës për një punë të kryer mirë , përmbushje e një detyrimi kontraktual, afat garantues pas kryerjes së punës dhe të ngjashme.
Target grupe Kompani private të regjistruara me rezultate  pozitive në pune, aktive të paktën 6 muaj para aplikimit.
Qëllimi  Kryerje e punëvë, përmbushje e detyrimeve, afat garantues pas kryerjes së punëve dhe të ngj.
Afati i vlefshmërisë  Në përputhje me kontratën e dorëzuar  dhe kohëzgjatja e përmbushjes së detyrimeve. 
Kompensime  Komision tremujor  për administrim  paguhet praparakisht në fillim të çdo tremujori , në përputhje me Tarifën e Bankës.
Sasia maksimale e kredisë  Në varësi nga aftësia kreditore e klientit dhe në përputhje me  dokumentacionin e siguruar ( kontratë  e tj.)
Sigurimi Fleksibil, në varësi nga aftësia kreditore e kërkuesit, lartësia e  shumës së kërkuar  e garancisë  dhe politika kreditore e Bankës.
Koha e nevojshme për aprovim  5 - 7  ditë  pas dorëzimit të të gjitha dokumenteve të nevojshme. 

Icon

Str.Nikola Kljusev no. 1, 1000 Skopje

Icon2

+389 02/3102-500; +389 02/3102 510


Site by